เมื่อ : 10 ส.ค. 2566


นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “สุดยอดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน” 
 

พร้อมเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงานความสำเร็จแนวคิดต่อยอดพัฒนาการท่องเที่ยวของเหล่าเยาวชน Gen Z  ภายใต้โครงการ “Smart Gen Tourism Challenge” ณ Asia Aviation Academy โดยสายการบินแอร์เอเชีย
 

 

 นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ภายใต้การขับเคลื่อนปีท่องเที่ยวไทย 2566 ททท. มีพันธกิจขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบกับกระแสของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน (Sustainable Tourism) กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก 

 

ททท. จึงมีแนวคิดสร้าง DNA ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ หรือ Gen Z ที่มีความสามารถในหลากหลายมิติ มีมุมมองที่ทันสมัย ฉลาด กล้าคิด กล้าสร้าง กล้าลงมือทำ โดยคนกลุ่มนี้ถือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของห่วงโซ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อันจะเป็นภาคส่วนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตอันใกล้ 

 

 

 

ในการนี้ ททท. เล็งเห็นโอกาสและความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ เปิดพื้นที่ให้เหล่านักพัฒนา Gen Z ได้เรียนรู้ ต่อยอด สร้างสรรค์ผลงานแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนโดยไม่จำกัดไอเดีย ภายใต้ “โครงการ Smart Gen Tourism Challenge” 

 

โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ 
สายการบินแอร์เอเชีย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ บริษัท สเตปส์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด ร่วมกับ 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

 

เพื่อผลักดันให้การท่องเที่ยวไทยได้แผ่ขยายร่มเงาในหลากหลายมิติ สร้างเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนไปพร้อมกัน เพื่อเปลี่ยนการท่องเที่ยวไทยให้มีคุณค่าในสายตาของนักท่องเที่ยวมากขึ้น และนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

โครงการ Smart Gen Tourism Challenge ได้คัดเลือกและเฟ้นหา 10 ทีมนิสิต/นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมการประกวดเฟ้นหาสุดยอดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม และการนำเสนอผลงานเพื่อต่อยอดและสร้างคุณค่าให้การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนตามหลัก SDGs (Sustainable Development Goals) อันจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ททท.

 

ในการนี้ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ให้เกียรติ มอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะรางวัล โดย

 

รางวัลชนะเลิศสุดยอดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ได้แก่ ทีม Boundless มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลงาน “The Way of Mani  (สายลมวิถีมานิ)” รับเงินรางวัลมูลค่า 50000 บาท 
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และตั๋วเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม UTCC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเมืองปัตตานีด้วยโมเดลอารมณ์ดี
มีความสุข” รับเงินรางวัลมูลค่า 30000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Turn Waste To Money มหาวิทยาลัยบูรพา ผลงานแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเขาสามมุข : ชุมชนนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” รับเงินรางวัลมูลค่า 20000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

และ

 

 

 

 นายอภิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมนี้เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 17 เป้าหมาย ของ UNDP และการพัฒนาตามบริบททางการท่องเที่ยว 
 

โดยมุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วยวิธีปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ Sustainable Tourism Goals: STGs สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และผลักดันให้เกิดการสร้างระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวใหม่ (New Eco System) ที่สมดุลทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติการบริหารจัดการ มิติสังคม-เศรษฐกิจ มิติวัฒนธรรม และมิติสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว