เมื่อ : 28 ก.ย. 2566

  

สมาคมเพื่อนชุมชน จัดพิธี ”มอบทุนการศึกษาเพื่อนชุมชนประจำปี 2566” โดยมีกรรมการบริหารสมาคมเพื่อนชุมชน(คุณนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดระยอง(คุณกัลยรัชต์ เดชจินดา) อธิการบดีสถานศึกษาและคณะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะ ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชนและคณะ ผู้ปกครอง นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบทุนดังกล่าว ซึ่งปีนี้สมาคมฯ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ตลอดหลักสูตรรวม 85 ทุน มูลค่าทั้งสิ้น 13900000 บาท

    

 

 

สมาคมเพื่อนชุมชนยังคงเล็งเห็นความสำคัญทางด้านการศึกษา ให้การสนับสนุนทุนการศึกษากับเยาวชนในจังหวัดระยอง ที่มีผลการเรียนดี  ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาตามที่มีความสนใจและมุ่งหวังไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 40 ทุนๆ ละ 70000 บาทต่อปี รวมมูลค่าตลอดปีการศึกษาทั้งสิ้น 11200000 บาท ประกอบด้วย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 20 ทุน
- คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 ทุน
- คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จำนวน 5 ทุน และ
- คณะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ จำนวน 4 ทุน และ

    

ระดับอาชีวศึกษา(ปวช. หลักสูตร 3 ปี) จำนวน 45 ทุนๆ ละ 20000 บาทต่อปี รวมมูลค่าตลอดปีการศึกษาทั้งสิ้น 2700000 บาท ประกอบด้วย
- สาขาอุตสาหกรรม จำนวน 29 ทุน
- สาขาพาณิชยกรรม จำนวน 13 ทุน
- สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  จำนวน 3 ทุน

    

 

 

นอกจากพิธีการช่วงเช้า ในช่วงบ่ายได้มีรุ่นพี่ที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อนชุมชน มาร่วมกันจัดกิจกรรม Reunion เพื่อสร้างการรับรู้และทำความรู้จักสมาคมเพื่อนชุมชนให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องทุนเพื่อความสัมพันธ์อันดีต่อกันอีกด้วย

    

สมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จ.ระยอง ได้แก่ กลุ่มปตท. เอสซีจี โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย และกลุ่มจีพีเอสซี เพื่อสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุดที่รวมตัวกันเป็นครั้งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย 

 

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมประสานและพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความจริงใจ จริงจัง มุ่งมั่นแก้ปัญหาร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ด้วยการดูแลเอาใจใส่ชุมชน 

 

ทั้งในด้านการส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจฐานราก และด้านสังคม จากความร่วมแรง ร่วมมือและร่วมใจของผู้ประกอบการนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่จริงจังและยั่งยืนต่อชุมชน อุตสาหกรรมและประเทศชาติต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ