เมื่อ : 13 ต.ค. 2566


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 – รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วย ผศ. ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ผู้ทรงคุณวุฒิ สกสว. 
รศ. ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ สกสว. เข้าพบ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

 

เพื่อแสดงความยินดีพร้อมแนะนำถึงการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) เพื่อหารือถึงแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านกระบวนการยุติธรรมของประเทศ สู่เป้าหมายให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ระบบราชการมีธรรมาภิบาล ลดปัญหาคอร์รัปชั่นและความรุนแรง

 

 

 

รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงนโยบายสำคัญของ รมว.ยุติธรรม สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง และข้อท้าทายของงานยุติธรรมในปัจจุบัน รวมถึงเน้นย้ำความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค และการบังคับใช้กฎหมายแบบไม่เลือกปฏิบัติ 

 

ตลอดจนการเร่งสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยการนำความยุติธรรมเข้าหาประชาชน พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญในการนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของกระทรวงในมิติต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

นอกจากนี้ ได้มีการหารือถึงประเด็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม และกองทุน ววน. โดยเฉพาะแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 ที่เกี่ยวกับด้านยุติธรรม อาทิ แผนงาน P12 (S2) พัฒนานโยบายและต้นแบบสำหรับสังคมคุณธรรม การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และ P14 (S2) 

 

พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะสำหรับหน่วยงานในกระทรวงการยุติธรรม ที่ได้รับการจัดสรรทุนจากกองทุน ววน. ที่ผ่านมานั้น ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน คือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานกิจการยุติธรรม และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งมีสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่เป็นหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) ดูแลแผนงานวิจัยด้านยุติธรรม อีกด้วย

 

 

 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีความเห็นว่าทั้ง 2 หน่วยงาน จะดำเนินงานร่วมกันใน 3 ประเด็น คือ การก้าวข้ามความขัดแย้งรุนแรง ด้วยแนวคิดความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน การแก้ปัญหายาเสพติดด้วยแนวคิดการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด การใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก การแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส ความไม่มีส่วนร่วมของประชาชน และการคอร์รัปชันในระบบยุติธรรม พร้อมหารือถึงแนวทางการนำทฤษฎีจากงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติจริง ด้วย

 

 

 

การนำข้อค้นพบและข้อเสนอไปใช้ และการลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนด้านงานวิจัยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานให้ทุน 

“สกสว. เป็นหน่วยงานบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศในทุกด้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน”

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ