เมื่อ : 01 พ.ย. 2566

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานและนักวิจัยที่นำผลงานมาร่วมจัดนิทรรศการในงาน “เนื่องในโอกาสสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 64 ปี” ภายใต้แนวคิด “64 ปี วช. สร้างองค์ความรู้ เชิดชูเกียรตินักวิจัย พัฒนาประเทศไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2566 

 

โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมนี้ คณะผู้บริหาร วช. และคณะนักวิจัย เข้าร่วมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ

 

 

 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. ขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้วิจัย หน่วยงานพันธมิตร สื่อมวลชน ตลอดจนผู้ร่วมงาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน กับความมุ่งมั่นและตั้งใจของทุกฝ่าย 

 

 

 

ในการร่วมมือกันพัฒนางานวิจัยและสร้างโอกาสในการนำงานวิจัยมาส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมกันในการขับเคลื่อนให้ผลงานวิจัยได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพลังจากความร่วมมือกันในครั้งนี้และโอกาสต่อไปในอนาคต จะสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาประเทศ ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 

 

กว่า 64 ปีที่ วช. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยของประเทศ และ วช. ยังมุ่งมั่นให้การสนับสนุนและผลักดันให้งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างมั่นคงในอนาคต สมกับแนวคิดที่ว่า “64 ปี วช. สร้างองค์ความรู้ เชิดชูเกียรตินักวิจัย พัฒนาประเทศไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ