เมื่อ : 18 พ.ย. 2566

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ รองเลขาธิการ ด้านกำกับ
๑.๒ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์
๒. วัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
   

สำนักงาน คปภ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำกับ ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลอดจนเสริมสร้างให้ระบบประกันภัยเป็นกลไกสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ประชาชนและพร้อมรับความท้าทายในอนาคต
๓. หน้าที่ความรับผิดชอบ
๓.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบของรองเลขาธิการ ด้านกำกับ
รองเลขาธิการ ด้านกำกับ มีหน้าที่ความรับผิดชอบช่วยเลขาธิการ คปภ. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่เลขาธิการ คปภ. มอบหมาย บริหารจัดการกิจการและการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ด้านกำกับ รองจากเลขาธิการ คปภ. เพื่อให้บรรลุซึ่ง

 

วัตถุประสงค์ของสำนักงาน คปภ. และดำเนินการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และเลขาธิการ คปภ. กำหนด
๓.๒ หน้าที่ความรับผิดชอบของรองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์
 

รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ       ช่วยเลขาธิการ คปภ. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่เลขาธิการ คปภ. มอบหมาย บริหารจัดการกิจการและการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ รองจากเลขาธิการ คปภ. เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของสำนักงาน คปภ. และดำเนินการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และเลขาธิการ คปภ. กำหนด

 

-๒-

๔. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  ๔.๑ มีสัญชาติไทย
 ๔.๒ มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์  
 ๔.๓ สามารถทำงานให้แก่สำนักงาน คปภ. ได้เต็มเวลา

๕. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
 ๕.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง โดยผู้สมัครตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
 ๕.๒ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี
 ๕.๓ มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
๕.๔ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(ก) ในกรณีที่เป็นพนักงานสำนักงาน คปภ. ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยเลขาธิการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(ข) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(ค) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสองระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ง) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรเอกชนหรือผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสองระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่บริหารเงินและสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจการเงินหรือประกันภัย  ไม่ต่ำกว่า ๑๒ ปี    
๖. ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 
๖.๑ เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 ๖.๒ เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 ๖.๓ เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแล้ว

 ๖.๔ เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการบริหารหรือจัดการบริษัทประกันภัย
 ๖.๕ เป็นตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย ผู้ประเมินวินาศภัย ที่ปรึกษาบริษัท      ประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ขัดกัน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการดังกล่าว
 ๖.๖ เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น


-๓-

 ๖.๗ เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
๖.๘ เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่   ของพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
๖.๙ เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
  ๖.๑๐ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลซึ่งมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของสำนักงาน คปภ. เช่น นิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาทางธุรกิจ หรือกำลังจะเป็นคู่สัญญาทางธุรกิจกับสำนักงาน คปภ. อันมีลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. 
 ในกรณีที่ผู้สมัครมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖.๔ ข้อ ๖.๖ และข้อ ๖.๑๐ ให้สามารถสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ หากมีคำรับรองของผู้สมัครว่าเมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกรองเลขาธิการให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นรองเลขาธิการของสำนักงาน คปภ. และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย บุคคลนั้นจะต้องลาออกจากการเป็นบุคคลตามข้อ ๖.๔ ข้อ ๖.๖ และข้อ ๖.๑๐ ก่อนที่สำนักงาน คปภ. จะมีคำสั่งแต่งตั้ง

๗. การคัดเลือกและแต่งตั้งรองเลขาธิการ
 

คณะกรรมการคัดเลือกรองเลขาธิการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านกำกับ และรองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. ต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนสำนักงาน คปภ. มีคำสั่งแต่งตั้ง

๘. อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
ให้รองเลขาธิการด้านกำกับ และรองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ของสำนักงาน คปภ. ได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

๙. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
  ๙.๑ ใบสมัคร พร้อมประวัติส่วนบุคคล 
  ๙.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๒ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
   ๙.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    ๙.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน
    ๙.๕ สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
   ๙.๖ สำเนาหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือการผ่านการอบรมหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือการผ่านการศึกษาดูงานในต่างประเทศ


-๔-

    ๙.๗ หนังสือรับรองจากองค์กรหรือเอกสารหลักฐานอื่น เพื่อแสดงคุณสมบัติตามข้อ ๕.๔  
    ๙.๘ เอกสารหรือหลักฐานแสดงผลงานหรือประสบการณ์ในการบริหารงานที่ผ่านมา   ๙.๙ เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ด้านการประกันภัยเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ (A4) ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖
โดยผู้สมัครต้องลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ และจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ ๙.๑ - ข้อ ๙.๙ ตามวิธีการสมัครที่สำนักงาน คปภ. กำหนด

๑๐. วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
๑๐.๑ กรณียื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

๑๐.๑.๑ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. https://www.oic.or.th และเมื่อสำนักงาน คปภ. ได้รับข้อมูลการสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว จะจัดส่งเอกสารใบสมัครเพื่อยืนยันการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อ พร้อมจัดส่งคู่มือแนะนำการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้สมัคร 
๑๐.๑.๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดส่งไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ ๙.๑ - ข้อ ๙.๙ ในรูปแบบไฟล์ PDF ตามรายละเอียดที่แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้สมัคร
๑๐.๑.๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและจัดส่งไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น.ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะไม่รับพิจารณา

๑๐.๒ กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
๑๐.๒.๑ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน คปภ. https://www.oic.or.th และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร     โดยปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึงเลขาธิการ คปภ. และให้มายื่นด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 
๑๐.๒.๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร    จำนวน ๖ ชุด และจัดเอกสารใส่ซองแยกเป็น ๒ ซอง คือ ซองเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตาม      ข้อ ๙.๑ – ข้อ ๙.๘ และซองเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ด้านการประกันภัยตามข้อ ๙.๙
๑๐.๒.๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น.ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะไม่รับพิจารณา

 

 

-๕-

๑๑. การพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกรองเลขาธิการจะพิจารณาข้อมูลใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมประเมินผลเบื้องต้นเกี่ยวกับความพร้อมและความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านกำกับ และรองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. จากข้อมูลที่ได้รับ จากนั้น จะเชิญผู้สมัครที่ผ่านการประเมินผลเบื้องต้นมาทำการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป โดยในการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจากความเหมาะสม ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ ทัศนคติต่อองค์กร ภาวะผู้นำ วุฒิภาวะทางอารมณ์ เชาว์ปัญญาไหวพริบ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ ของผู้สมัครประกอบกัน 
 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน คปภ. หมายเลขโทรศัพท์     ๐๘๑-๑๗๔-๘๘๙๘ ในวันและเวลาทำการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ hr@oic.or.th หรือสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน คปภ. https://www.oic.or.th

       

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ