เมื่อ : 27 พ.ย. 2566

 

โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ในหัวข้อ  “พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์   
       

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา  โปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารกลางวันเลี้ยงคนพิการ และประชาชนที่มาร่วมงานประมาณ 5000 คน โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์   เสาวภาพ  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  เป็นประธานในพิธี  ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร  (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง  
           

 

 

งานวันคนพิการจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านการป้องกันความพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งเพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างเหมาะสม และทำประโยชน์แก่สังคมได้ไม่แพ้คนปกติ กิจกรรมที่สำคัญภายในงาน ได้แก่
-การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง
-การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

-การประกวดเรียงความ
-การแสดงความสามารถของคนพิการ
-การสาธิตการฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ และการจัดนัดพบแรงงานคนพิการ
- การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
-การแจกของขวัญแก่คนพิการ และการจัดกิจกรรมนันทนาการ
-การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคในราคาถูก
-การจัดหารายได้เพื่อสมทบทุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
-การขับร้องเพลงจากครูเพลงศิลปินแห่งชาติ การแสดงของนักแสดง  ศิลปินจากค่ายต่างๆ และจากกรมดุริยางค์ทหารบก ทหารเรือ  ทหารอากาศ  และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการดำเนินงานจัดกิจกรรม และบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คนพิการ
          

 

 

สำหรับ “ดอกแก้วกัลยา”  ซึ่งเป็นดอกไม้ประดิษฐ์  โดยคนพิการของสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นดอกไม้ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานชื่อว่า “ดอกแก้วกัลยา” และพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คนพิการ  องค์กรของคนพิการ และมีพระดำรัสให้ฝึกอบรมคนพิการให้ประดิษฐ์ “ดอกแก้วกัลยา” ด้วยตนเอง  

 

เพื่อเป็นอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว  และเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศยกย่องให้พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก  

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อคนพิการ  ในปีนี้ได้จัดนิทรรศการและการแสดงของเด็กพิการจากโรงเรียน และสถานคุ้มครองต่าง ๆ ในพิธีเปิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านด้วย 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ