เมื่อ : 25 ต.ค. 2565

12 ตุลาคม 2565 - ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยด้วยงานวิจัยการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และภาคเอกชนในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 9 สมาคม ได้แก่ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ATTA) สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (ADT) สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ( PGAT) สมาคมผู้ประกอบการขนส่งทั่วไทย สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น (T-JTA) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) และ สมาคมโรงแรมไทย (THA) ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ

#TSRI #PMUC #TAT #ATTA #TTAA #ADT #PGAT #TTOA #TICA #T-JTA #TEATA #THA 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ