เมื่อ : 29 ม.ค. 2566

 

26-27 มกราคม 2566 - ร่วมกิจกรรมกับ

สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS (Thailand Center of Excellence for Life Sciences) เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อติดตามประเมินผลและขยายผล ”โครงการสูงวัยไม่ล้ม” และการประชุมหารือการบูรณาการจัดอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดตะเคียน (รพ.สต.ลาดตะเคียน) อ.กบินทร์บุรี และดูงานศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ ”ภูมิภูเบศร” ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

 

#TCELS #SCAT #PGAT #WiroteSitaprasertnand

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ